Játékszabályzat

„MÁV Ütközéspont” Promóció

1. A Promóció szervezője

A MÁV Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., cg.: 01-10-042272) (a továbbiakban: Szervező vagy Adatkezelő) „MÁV Ütközéspont” címmel promóciót szervez (a továbbiakban: Promóció). A Promóció lebonyolítója a Roxer Kommunikációs Kft. (székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 35. 5. em. 2/b., cg.: 01-09-958482) – a továbbiakban: Lebonyolító.

2. A Promócióban részt vevő személyek

A Promócióban jelen Játékszabályzatban és a kapcsolódó, www.utkozespont.hu felületen elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételeknek megfelelés esetén az a személy vehet részt, aki alapfokú vagy középfokú oktatásban diákként és tanulói jogviszonyának fennállását a Szervező kifejezett kérelmére hitelt érdemlően igazolni képes a Promócióban való részvétel időpontjára vonatkoztatva. A Promóció alapjául szolgáló online elérhető játék használatára bárki jogosult, amely játék használata semmilyen módon nem jelenti a játékot használó jogosultságát a Promócióban való részvételre.

Résztvevő a Promócióban részvételével kifejezetten elfogadja jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

A Promócióban résztvevők (a továbbiakban: Résztvevő).

Nem vehetnek részt a Promócióban a Promóció szervezésében és lebonyolításában résztvevő gazdálkodó szervezetek/ügynökségek (Szervező és Lebonyolító) munkatársai és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A Promóció időtartama:

A Promóció 2021. május 25 0.00 órától 2021. június 16. 23.59 óráig tart.

4. A Promóció menete és a részvétel feltétele

A Promóció keretében megvalósuló játék menete, részvétel feltételei: A Promócióban jelen Játékszabályzatban és a kapcsolódó, www.utkozespont.hu felületen elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételeknek megfelelés esetén az a személy vehet részt, aki alapfokú vagy középfokú oktatásban tanul diákként és tanulói jogviszonyának fennállását a Szervező kifejezett kérelmére hitelt érdemlően igazolni képes a Promócióban való részvétel időpontjára vonatkoztatva.

A Promóció alapját képező játék keretében egy vasúti balesethez kiérkező helyszínelő „bőrébe bújhat” a játékos annak érdekében, hogy egy 360 fokban körbeforgatható virtuális helyszínen megtalálja a balesethez vezető nyomokat.

A játék mind mobilról mind asztali számítógépről, notebookrólelérhető, amelynek címe: www.utkozespont.hu. A játék során a felhasználó nyomokat fedezhet fel, mely nyomok „megtalálásához” az azokat jelző ikonokat kell megkattintani. Így a „mögöttük” lévő információhoz hozzájut a felhasználó, mely alapján a játékosnak kell megfejteni, pontosan mi történhetett az ütközéskor. A felhasználó a jelenetek között szabadon navigálhat az erre szolgáló gombokkal. Amennyiben az utolsó játék képernyőn a felhasználó úgy gondolja, hogy tudja mi vezetett a balesethez, elkezdheti összerakni a „jelentést”. A megfejtés a helyes nyomok számával megegyező mondat kiegészítős feladat. Az egyes megfejtéseket egy-egy lenyíló menüben megjelenő válaszok közül választhatja ki a játékos. A megfejtést a rendszer értékeli 3 szintnek megfelelően. Az eredményüket a játékosok megoszthatják az általuk kiválasztott közösségi média felületeken.

A Promóció alapját képező játékot bárki elérheti, azonban a Promócióban való részvétel, így a nyereményekre való jogosultságot jelen Játékszabályzat alapján a Szervező az alapfokú és középfokú oktatásban részt vevő diákokra korlátozza illetve regisztrációhoz köti.

A 16. életévét be nem töltött Résztvevő esetében a részvétel feltétele a 16. életévét be nem töltött Résztvevő gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy, illetve törvényes képviselő által adott hozzájáruló nyilatkozat megtétele, azzal kapcsolatos adatbekérések teljesítése. A hozzájárulási nyilatkozat megtételének elmaradása esetén a Résztvevő pályázatát a Szervező, illetve Lebonyolító nem fogadhatja be.

A Promóció keretében a Résztvevők között kisorsolt nyeremény: 1 db Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4,
3 db Samsung Galaxy Watch Active okosóra, 200 db MÁV ajándékcsomag (brandingelt tornazsák, baseball sapka, napszemüveg, matrica)
A sorsolás időpontja: 2021. június 17

5. A Promócióból kizárt Résztvevők köre, a Szervező jogai

A Szervező rögzíti, hogy a Promócióból ki vannak zárva azon Résztvevők, akik jelen Játékszabályzatban foglalt játékban való részvételükkel összefüggésben kirívóan közösségellenes, illetve az adott helyzetben általában elvárható magatartástól jelentősen eltérő viselkedést tanúsítanak, ideértve, de nem kizárólag az erőszakos, szeméremsértő, harmadik fél jogát vagy jogos érdekét sértő, jogszabállyal ellentétes vagy egyébként a Szervezőnek, a Lebonyolítónak vagy bármely harmadik félnek bármilyen hátrányt okozó vagy hátránnyal fenyegető magatartást, nyilatkozat tételét vagy megnyilvánulást.

A Szervező joga, hogy a Résztvevő regisztrációjának érvényességét, illetve a Promócióban való nyertessége esetén a nyeremény átvételét ahhoz a feltételhez kösse, hogy a Résztvevő a Promócióban való részvételének jogosságát igazolja.

A Szervező egyoldalúan jogosult arra, hogy a Résztvevőt a Promócióból kizárja minden olyan esetben, ha igazolt, hogy a Résztvevő jelen Szabályzatba ütközően regisztrál vagy vesz részt, vagy kíván részt venni a Promócióban.

Amennyiben a Promóció során visszaélések, vagy jelentős szabálytalanságok, vagy ezek gyanúja merül fel, a Szervező a Promóciót szüneteltetheti vagy törölheti.

A Promóció során, a Szervező, illetve a Promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felel, és kizár minden olyan kártalanítási, kártérítési igényt, mely a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből ered, így kizárja a felelősségét az ezekkel kapcsolatos költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Résztvevőnél felmerülő károkért való felelősséget.

A Szervezőt nem terheli felelősség a Résztvevők téves adatszolgáltatásából eredő igényekért, illetve a regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, beazonosíthatatlan e-mail cím stb.).

Szervező és Lebonyolító nem vállal továbbá semmilyen felelősséget az átvett ajándékok tekintetében. A Szervezőt a nyeremények átadásán és esetleges adóvonzatuk megtérítésén kívül további kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, jótállást nem vállal.

A Résztvevők a Promócióban való részvétellel elfogadják, hogy az akcióban való részvétel során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

A Szervező a Promóció alapját képező online játékot, mely elérhető a www.utkozespont.hu címen a Szervező mindenféle garancia nélkül biztosítja, ideértve az elvárható minőségre, a célra való megfelelőségre vagy más módon a szoftver teljesítéséhez, használhatóságához vagy minőségéhez kapcsolódó garanciát. A játékos nem végezhet a szoftver használatával olyan műveletet, mely alkalmas lehet arra, hogy a játék rendszerétől függetlenül befolyásolják a játék alakulását, ideértve, de nem kizárólag szigorúan tilos az automatikus vagy fél-automatikus scriptek alkalmazása, programhibák kihasználása, „reverse engineering” folytatása, vagy más olyan kapcsolódó tevékenység, mely célja, hogy a játékban résztvevő előnyhöz jusson, vagy a szoftver sebezhetőségét, hibáit saját vagy más javára kihasználja.

6. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok – KIVONAT

Jelen adatkezelési kivonat célja, hogy áttekintő tájékoztatást biztosítson a Promócióval kapcsolatos adatkezelésről. Kérjük a Promóció adatkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatásért keresse fel a www.utkozespont.hu weboldalon a Promóció adatkezelési tájékoztatóját (Dokumentum címe: „A MÁV Zrt. Adatkezelési tájékoztatója a www.utkozespont.hu című oldalon 2021. május 15-én indított nyereményjáték során végzett adatkezelésről”).

Adatkezelő megnevezése:
név: MÁV Zrt.
székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
cg.: 01-10-042272
email: kig@mav.hu

Az adatkezelés jogalapja és a kezelt adatok köre

2.1 A MÁV Zrt. a Játékban való részvétel biztosítása, valamint az érintett nyertessége esetén az érintett erről való tájékoztatása és a nyeremény kézbesítése céljából az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapján kezeli az érintett által megadott adatokat.

2.2 ​A MÁV Zrt. a 16. életévét be nem töltött játékosok esetén a Játékban való részvétel biztosítása, valamint az érintett nyertessége esetén az érintett erről való tájékoztatása és a nyeremény kézbesítése céljából az érintett felett szülői felügyeletet ellátó személy kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az érintett által megadott adatokat, mely szülői felügyeletet ellátó személy tekintetében az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége(GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján), mely jogi kötelezettséget a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapítja.

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
a játékos családi és utóneve, e-mail címe, tanintézmény részvétel biztosítása az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján
a játékos levelezési címe a nyeremény megküldése
játékos felett szülői felügyeletet ellátó személy, így szülő vagy gyám családi és utóneve, e-mail címe játékos nevében történő jognyilatkozat megtétele az adatkezelés hozzájárulása kapcsán, amennyiben a játékos a 16. életévét nem töltötte be az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján), mely jogi kötelezettséget a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapítja

Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, vagy a Promóció lebonyolítását követő 1 hónapos időtartam. Az érintett hozzájárulását az Adatkezelő részére küldött nyilatkozatával bármikor visszavonhatja. A nyeremény átadása az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén meghiúsulhat, tekintettel arra, hogy az Adatkezelő azt követően nem rendelkezik megfelelő jogalappal a nyeremény átadásával összefüggő adatkezeléshez.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A GDPR 15-20. cikkei alapján a személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg:
a) tájékoztatáshoz való jog;
b) hozzáférési jog;
c) helyesbítéshez való jog;
d) törléshez való jog;
e) az adatkezelés korlátozásához való jog;
f) adathordozhatósághoz való jog;
g) tiltakozáshoz való jog.
Jogait a fenti elérhetőségeinkre küldött megkeresés útján gyakorolhatja.