Adatkezelési tájékoztató

A MÁV Zrt. Adatkezelési tájékoztatója
a www.utkozespont.hu című oldalon 2021. május 15-én indított
nyereményjáték során végzett adatkezelésről

Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson az Adatkezelő által alkalmazott, a MÁV Zrt. (a továbbiakban: MÁV) nyereményjáték (továbbiakban: Játék) során végzett résztvevő érintetteknek (továbbiakban: Játékos) személyes adataira vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elvekről.

A MÁV kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.
A nyereményjáték szabályzatát, a nyereményt és a Játék időtartamát külön dokumentum tartalmazza. Kérjük a részvétel előtt figyelmesen olvassa el ezen dokumentumot is.

1. Az adatkezelés célja

A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága 2021. május 15. és 2021. június 15. között a www.utkozespont.hu című microsite oldalon keresztül online játékot indított. Amennyiben az érintett a nyereményjáték során a szabályzatban foglaltaknak megfelelően a nyereményt elnyeri, úgy az Adatkezelő a nyeremény megküldése céljából az érintett levelezési címét kérheti. Az adatok forrása az Ön adatszolgáltatása, amelyet a Játék elindításakor tehet meg. Az adatok megadása nem kötelező, továbbá a már megadott adatokhoz kapcsolódó hozzájárulása visszavonható, azonban hozzájárulásának hiányában a Játékban nem tud részt venni, illetve nyertesség esetén a nyeremény átadása nem teljesíthető, az azzal együttjáró személyes adatok kezeléséhez szükséges jogalap hiányában. A Játékon való részvétel önkéntes.

Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Játékos harmadik személy személyes adatait adja meg, vagy egyébként visszaélésszerűen vesz részt a Játékban.

Amennyiben a kezelt érintetti adatokban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük, haladéktalanul jelezze a 3. pontban megadott elérhetőségeken.

2. Az adatkezelés jogalapja és a kezelt adatok köre

2.1. ​A MÁV Zrt. a Játékban való részvétel biztosítása, valamint az érintett nyertessége esetén az érintett erről való tájékoztatása és a nyeremény kézbesítése céljából az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapján kezeli az érintett által megadott adatokat.

2.2. ​A MÁV Zrt. a 16. életévét be nem töltött játékosok esetén a Játékban való részvétel biztosítása, valamint az érintett nyertessége esetén az érintett erről való tájékoztatása és a nyeremény kézbesítése céljából az érintett felett szülői felügyeletet ellátó személy kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az érintett által megadott adatokat. A szülői felügyeletet ellátó személy adatai tekintetében az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján), mely jogi kötelezettséget a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapítja.

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
a játékos családi és utóneve, e-mail címe, tanintézmény részvétel biztosítása az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján
a játékos levelezési címe a nyeremény megküldése
játékos felett szülői felügyeletet ellátó személy, így szülő vagy gyám családi és utóneve, e-mail címe játékos nevében történő jognyilatkozat megtétele az adatkezelés hozzájárulása kapcsán, amennyiben a játékos a 16. életévét nem töltötte be az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján), mely jogi kötelezettséget a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapítja

3. Adatkezelő

Név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Cégjegyzékszám: 01-10-042272
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10856417-2-44
E-mail: kig@mav.hu

4. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó1
Cégnév: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
Cégjegyzékszám: 01-10-045838
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 14130179-2-44
E-mail: helpdesk@mav-szk.hu

Az informatikai alapú adatfeldolgozást – ide értve az adatok tárolását is – Adatfeldolgozó1 végzi az Adatkezelővel kötött teljes körű informatikai szolgáltatás nyújtására megkötött szerződés alapján, mely általános szolgáltatási szerződés magában foglalja a kommunikációs alkalmazások üzemeltetését is.

Adatfeldolgozó2
Cégnév: Roxer Kommunikációs Ügynökség Kft.
Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 35. 5. em. 2/b.
Cégjegyzékszám: 01-09-100480
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 13354921-2-43

A Játék lebonyolítása kapcsán a MÁV Zrt. az adatkezeléshez vállalkozási szerződés keretében Adatfeldolgozó2 tevékenységét veszi igénybe a microsite üzemeltetése, marketing tevékenység végzése, közösségi média üzenetek küldése céljából.

6. Az adatok megismerésére jogosult személyek és közzététel

Az Ön által a Játékra való regisztráláskor megadott személyes adatait kizárólag Adatkezelő Kommunikációs igazgatóságának munkatársai, valamint Adatfeldolgozó2 kijelölt munkavállalói kezelhetik.

7. Az adatkezelés időtartama

A kezelt személyes adatok a Játék befejezését követő 1 hónapon belül törlésre kerülnek.

8. Adattovábbítás

Nem történik adattovábbítás.

9. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön a jelen adatkezelési tájékoztató 3. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint az adatkezelés korlátozását.

9.1 A tájékoztatás kéréséhez való jog

Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről), az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait, illetve az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól, továbbá az Adatkezelő által megtett intézkedésekről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Amennyiben a tájékoztatás kérése megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

9.2. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az adatkezelés időtartama alatt bármely időpontban visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Adatkezelő a hozzájárulás visszavonását követően törli a hozzájárulás alapján kezelt adatokat, amennyiben nincs másik cél, amely indokolná azok további megőrzését.

9.3. Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.
A hozzáférés joga alapján Ön jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel összefüggő személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés célja, jogalapja,
 • a kezelt személyes adatok kategóriái,
 • az adatkezelés időtartama,
 • arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes
  adatait,
 • az Ön adatkezeléssel összefüggő jogai, valamint azok érvényesítésének módja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Az Ön kérésére Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait – rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

9.4. Az adatok helyesbítése, törlése

Ön a 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Ön a 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy ha a cél eléréséhez az adatok további kezelése nem szükséges, ha az Ön visszavonja hozzájárulását, ha az adatok kezelése jogellenes, ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, továbbá ha azt jogszabály, bíróság vagy hatóság elrendelte.

Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha azok az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez, közérdekből, közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból szükségesek, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.

9.5. Az adatkezelés korlátozása

Ön a 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza amennyiben:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok helyességét);
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelés célja megszűnt, de Önnek szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

Az adatkezelés korlátozása addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben az esetben a személyes adatokat az Adatkezelő – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy fontos közérdekből kezeli. Az Adatkezelő az Ön kérésére történt korlátozás feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.

10. Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

Adatkezelő az Adatfeldolgozó közreműködésével megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket:

 • amelyek ahhoz szükségesek, hogy az alkalmazás(ok) a biztonsági szabályzatban foglaltaknak megfelelően működjön vagy működjenek;
 • biztosítja, hogy a jogosult felhasználók a jogosultsági szintjüknek megfelelően érjék el az alkalmazás funkcióit és az adatokat;
 • valamint gondoskodik az adatok mentéséről és archiválásról;

továbbá betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 13. pontban meghatározott adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. A feltöltött állományokat az Adatkezelő az Adatfeldolgozó útján a vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek veti alá.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 • csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

11. Az adatkezelési tájékoztató elérését szolgáló portál regisztráció nélküli használata

Jelen adatkezelési tájékoztató letölthető a www.utkozespont.hu oldalról. Az oldal regisztrálás nélkül is böngészhető, amely esetben a rendszer az érintettről semmilyen adatot nem tárol. Az érintett hozzájárulásával számítógépére az azonosítására alkalmas fájlok (úgynevezett cookie-k) kerülnek feltöltésre, amelyek egyes funkciók elérését (elérhetőségét) és konkrét személyhez nem köthető statisztikák készítését szolgálják.

12. Jogorvoslati lehetőségek és egyéb információk

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: (+36-1) 391-1400
Telefax: (+36-1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet – annak közlésétől számított harminc (30) napon belül – Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti, vagy a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Adatkezelő az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából, illetve működésképtelenségéből eredő kárért, illetve bármely hátrányért való felelősségét kizárja.

Amennyiben a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége, akkor az Adatkezelő a kig@mav.hu elérhetőségen áll rendelkezésre.

Ha az Ön adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, a MÁV Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének az adatvedelem@mav.hu címre írhat.

13. Releváns jogszabályok:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

Kiadás dátuma: 2021. május 14.
Miklós Zsófia
MÁV Zrt. kommunikációs igazgató